“Nối lại tình xưa” với chồng nhờ chữa bạc tóc thành công