Gian nan chữa tóc bạc sớm, may nhờ thầy hay thuốc tốt tóc mới xanh trở lại